THAILAND INSURANCE | WHAT and IF

5 บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุดในปี 2019

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ ที่คนขับรถ ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรละเลย ทำไมถึงต้องทำประกันรถยนต์ ประกัน พรบ. คืออะไร ประกันรถยนต์แบบ ประกันชั้น 1 และประกันภัยแบบอื่น ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

 

ประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะละเลยหรืออาจจะไม่ได้สนใจที่จะทำประกันภัยไว้เพราะเห็นว่าอาจจะไม่จำเป็นยิ่งในช่วงเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองหาเงินได้ยากบางครั้งการทำประกันก็อาจจะถูกมองข้ามไปอย่างไรก็ตามประกันภัยรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหากท่านใช้รถใช้ถนนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถในเส้นทางที่มีรถรามากมายรวมทั้งการขับรถทางไกลเป็นประจำการทำประกันรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วบริษัทประกันภัยจะเป็นตัวแทนที่จะคอยชดใช้ค่าเสียหายและเจรจาคดีความจะขึ้นให้เราด้วย

เรื่องต้องรู้ ประกันภัยรถยนต์

 

สำหรับผู้ขับขี่ รถยนต์ ทุกคน เรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคงหนีไม่พ้นเรื่อง ประกันภัยรถยนต์ เพราะกฏหมายของบ้านเรากำหนดให้ผู้ที่ครอบครองยานพาหนะที่ใช้สัญจรบนท้องถนนต้องทำประกันภัยนั่นเอง

แน่นอนว่าหลายคนคงมีคำถามหรือมีข้อสงสัยตามมา ตั้งแต่ว่า ทำไมถึงต้องทำประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์มีกี่แบบ แต่ละแบบต้องเสียค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่ หรือ ประกันชั้น 1, 2 และ 3 คืออะไร ลองมาไล่หาคำตอบเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถทุกคนกัน

ทำไมต้องทำประกันรถยนต์

กฏหมายไทยบังคับให้ผู้ใช้รถทุกคันทุกประเภทต้องทำประกันภัยอย่างน้อยที่สุดคือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถโดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต

2. เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ

3. เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือนร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

 

clam insurance2

ประกันรถยนต์แบ่งเป็น 2 แบบ

1. ประกันภาคบังคับ

ประกันภาคบังคับ หรือที่รู้จักกันดีว่า ประกัน พ.ร.บ. นั่นเอง ซึ่งบังคับให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำเพื่อคุ้มครองตัวบุคคลจากผลกระทบของอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงว่าบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ โดยกฏหมายจะให้ความคุ้มครองในรูปของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามกฏหมายกำหนด

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

- ผู้ประสบภัย หมายถึง ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้

- ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

โทษของการไม่ทำประกันภัย

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

อัตราเบี้ยประกัน

ประกันภัย พ.ร.บ. จะกำหนดอัตราเบี้ยสูงสุดอัตราเดียวตามประเภทของรถ เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เป็นต้น และการใช้งานของรถ เช่น รถส่วนบุคคล รถรับจ้าง หรือ ให้เช่า เป็นต้น ซึ่งไม่อนุญาติให้บริษัทประกันภัยคิดค่าเบี้ยประกันสูงเกินกว่าที่กำหนด โดยราคาของเบี้ยประกันมีดังนี้

- รถเก๋งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประมาณ 800 บาท

- รถกระบะ ประมาณ 1,000 บาท

- รถตู้ ประมาณ 1,200 บาท
- จักรยานยนต์ ประมาณ 160-650 บาท ตามขนาดความจุกระบอกสูบหรือ ซีซี เครื่องยนต์

ประกันภัยรถยนต์

2. ประกันภาคสมัครใจ

คือการทำประกันที่เกิดขึ้นตามความสมัครใจของเจ้าของรถ ซึ่งก็คือแบบประกันที่เจ้าของรถเป็นผู้เลือกซื้อเพิ่ม นอกเหนือจากประกันภาคบังคับนั่นเอง โดยส่วนมากประกันภาคสมัครใจจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งรถและผู้ประสบเหตุมากกว่าภาคบังคับ มีวงเงินคุ้มครองและสิทธิพิเศษอื่น ๆ มากกว่า แต่ก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่าภาคบังคับด้วยเช่นกัน

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีกี่ประเภท

ปัจจุบัน ประกันภาคสมัครใจมีประเภทมากมาย แต่แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (ประกันชั้น 1)

ถือเป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด โดยบริษัทประกันจะรับทำประกันเฉพาะรถเก๋งและรถกระบะส่วนบุคคลเท่านั้น เงื่อนไขการประกันจะรับผิดชอบทั้งเจ้าของรถและคู่กรณีทั้งทางกายและทรัพย์สิน รวมถึงอุบัติเหตุอื่น ๆ เช่น ไฟไหม้ โจรกรรม และภัยธรรมชาติตามที่สัญญาระบุไว้ ส่วนวงเงินคุ้มครองและมูลค่าเบี้ยประกันจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งทุกคนควรศึกษาอย่างถี่ถ้วนเพื่อประโยชน์ของเราเอง

ประกันภัยประเภท 1 หรือประกันภัยชั้น 1 จะมีมูลค่าเบี้ยประกันสูงที่สุด โดยราคาตั้งแต่ 13,000-36,000 บาท ทั้งนี้ ราคาเบี้ยจะสูงขึ้นตามอายุของรถและขนาดเครื่องยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 (ประกันชั้น 2)

ประกันภัยประเภท 2 จะคุ้มครองใกล้เคียงกับประเภท 1 โดยบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดทางกายของผู้เอาประกันและคู่กรณี ความเสียหายต่อรถหรือทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงเหตุอื่น ๆ เช่น ไฟไหม้ โจรกรรม และภัยธรรมชาติตามที่ระบุไว้ แต่ประกันภัยประเภท 2 จะไม่คุ้มครองรถยนต์ของผู้ทำประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

สำหรับเบี้ยประกันของ ประกันภัยประเภท 2 หรือประกันชั้น 2 จะมีมูลค่าประมาณ 6,000-10,000

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (ประกันชั้น 3)

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ดังนี้

- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ประกันภัยประเภท 3 หรือประกันชั้น 3 เบี้ยประกันสำหรับรถเก๋งส่วนบุคคลจะมีราคาตั้งแต่ 900-6,000 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 (ประกันชั้น 4)

เป็นแบบประกันที่คุ้มครองให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (ประกันชั้น 2+, 3+)

ประกันประเภทใหม่ที่ให้ความคุ้มครองเหมือนชั้น 2 และ 3 แต่เพิ่มความคุ้มครองตัวรถและทรัพย์สินของผู้เอาประกันด้วย จึงเรียกว่าเป็นประกันชั้น 2+ และ 3+ นอกจากนี้ ยังอาจเลือกให้คุ้มครองไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ หรือโจรกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเสนอของแต่ละบริษัทประกัน

 

ประกันประเภท 5 ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้รถ โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรณีต่าง ๆ ในวงเงินประกันที่ต่ำกว่า ซึ่งเบี้ยประกันอยู่ที่ประมาณ 5,000-20,000 บาท ตามเงื่อนไข

การทำประกันภัยรถยนต์ นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งช่วยคุ้มครองทั้งตัวผู้ขับขี่และคู่กรณี รวมถึงดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุร้ายอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้การเลือกทำประกันก็จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุด และการทำประกันรถยนต์ก็จะมีส่วนช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ภาระการป้องกันเหตุไม่คาดฝันไม่ให้เกิดขึ้น ถือเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่ทุกคนที่ต้องช่วยกันขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

ขอบคุณข้อมูลจาก oic.or.thtgia.org

เว็บไซต์ด้านประกันภัยที่น่าสนใจ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, 2+, 3+ ชั้น3 เลือกซื้อประกันรถยนต์ ราคาถูก ต่อประกันรถออนไลน์ คุ้มครองครอบคลุม ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ 0% ไม่มีดอกเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ ที่เข้าใจได้ง่ายๆ เปรียบเทียบได้ง่ายๆ แถมเวลาซื้อก็ยิ่งง่าย เราพร้อมแนะนำตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และงบในกระเป๋าของคุณ
เปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่ไม่มีที่ไหนขาย | Heng Direct, ประกันรถยนต์, ซื้อประกันรถยนต์, เช็คเบี้ยประกันรถนต์, การประกันภัย, ประกันภัยยนต์ชั้น1 ที่ไหนดี, ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี pantip, เบี้ยประกันรถยนต์, ประกันชั้น 1 ,ประกันชั้น 2, ประกันชั้น 3
เช็คเบี้ยประกันรถฟรี ราคาดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย ทุนสูง คุ้มครองทันที มีเคลมแอปแบบเรียลไทม์ บริษัทประกันภัยรถยนต์ออนไลน์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, 2+, 3+, 3 เช็คเบี้ยครั้งเดียว รู้ทุกบริษัท ไม่ต้องโทรศัพท์ ผ่อน 0% 6 เดือน จ่ายสดลดพิเศษ จัดส่งฟรีทั่วไทย เป็นเว็บที่คนแนะนำมากที่สุด ปลอดภัย มั่นใจ 100% สั่งซื้อออนไลน์เลย
ประกันรถยนต์ ออนไลน์ ซื้อประกันภัยรถยนต์ ต่อประกันรถยนต์ พร้อมการผ่อน 0% นาน 6 เดือน การันตีคุณภาพโดยโตเกียวมารีน รวดเร็ว คุ้มค่า เคลมได้ตลอด 24 ชม.

วิดีโอเกี่ยวกับประกันภัย | Insurance Videos

Go to top