เป็นสถาบันประกันชีวิตชั้นนำของไทย ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสุด และเติบโตอย่างยั่งยืน

inside tippaya

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันประกันชีวิตชั้นนำของไทย ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสุด และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ : ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยมองค์กร “TIP”

T:

Team & Transparency ทำงานเป็นทีมด้วยความสมัครสมานสามัคคี ทำงานเต็มประสิทธิภาพ ยึดมั่นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสำคัญ และมีความโปร่งใส

I:

Integrity ทำงานบนพื้นฐานความถูกต้องตามหลักจริยธรรม มนุษยธรรม และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต

P:

Powerful & People centric ทำงานด้วยพลังเต็มที่ พร้อมเป็นพลังเคียงข้างลูกค้า มองเห็นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

วิดีโอเกี่ยวกับประกันภัย | Insurance Videos

Go to top